XII Festiwal Filmów Edukacyjnych
EDUKINO 2021
Regulamin Konkursu Filmów Edukacyjnych

EDUKINO jest festiwalem filmowym poświęconym filmowi edukacyjnemu – krótkim filmom łączącym wysokie walory artystyczne z walorami edukacyjnymi. Twórcy filmów edukacyjnych spotykają się tu z młodymi odbiorcami i przedstawicielami kadr pedagogicznych oraz władz oświatowych. Festiwal stanowi forum do prezentacji najlepszych nowych filmów edukacyjnych i dyskusji na temat obecnej i przyszłej kondycji filmu edukacyjnego. Celem festiwalu jest promocja filmu edukacyjnego i zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem filmu w edukacji.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs Filmów Edukacyjnych realizuje organizator XII Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO – Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (zwana w dalszej części Organizatorem), przy wsparciu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
2. Regulamin określa zasady zgłaszania filmów do Konkursu Filmów Edukacyjnych oraz przyznawania nagród w tym Konkursie.
3. XII edycja Festiwalu EDUKINO (zwana w dalszej części Festiwalem) odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2021 r. w Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki.
4. Konkurs Filmów Edukacyjnych ma charakter ogólnopolski, ale przyjmowane będą również zgłoszenia filmów zagranicznych.
5. Celem Konkursu Głównego jest prezentacja filmów edukacyjnych łączących walory edukacyjne z wysokimi walorami artystycznymi oraz nagrodzenie twórców najlepszych filmów, które zostaną wybrane przez Jury.

PRESELEKCJA

1. Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.
2. Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice – dokumentalne, publicystyczne, oświatowe, naukowe, dziecięce, animowane -  nie przekraczające 60 minut i zrealizowane nie wcześniej niej niż w roku 2018.
3. Filmy raz zgłoszone na Konkurs nie podlegają ponownej selekcji.
4. W przypadku seriali edukacyjnych, do selekcji konkursowej zostanie dopuszczony tylko jeden odcinek wybrany przez zgłaszającego.
5. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do konkursu i projekcji festiwalowych decyduje komisja preselekcyjna złożona z filmowców i pedagogów. Dyrektor Festiwalu ma prawo zgłaszania do konkursu filmów poza komisją preselekcyjną.
6. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
7. Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej Festiwalu (www.edukino.pl) oraz terminowe przesłanie kompletu wymaganych materiałów:
Pocztą na adres EDUKINO, Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych, 04-937 Warszawa, ul. Podkowy 40 oraz Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  • 2 kopii przeglądowych filmu mp4 na nośniku elektronicznym
  • notki biograficznej reżysera filmu
  • karty zgłoszenia, opatrzonej własnoręcznym podpisem.
  • trailera z linkiem na youtube
  • krótkiego opisu (50-100 słów o filmie)
  • nagrania krótkiego wywiadu video z reżyserem (informacje o reżyserze i filmie) ze zgodą na jego emisję w TV, w ramach promocji festiwalu Edukino.

8. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych i materiałów do selekcji konkursowej upływa 20 października 2021 (decyduje data stempla pocztowego).
9. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszeniowej, organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.
10. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu. Autor pokrywa koszt przesłania kopii przeglądowej filmu. Kopie przeglądowe nie będą zwracane.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej.
12. Selekcja filmów konkursowych obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
13. Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia filmu do Konkursu leży po stronie Zgłaszającego. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
14. W razie gdyby film nie zakwalifikował się do udziału w Konkursie, zgłaszający udziela Festiwalowi prawa do dwukrotnego wyświetlenia go w ramach specjalnego festiwalowego bloku filmów pozakonkursowych.

KONKURS

1. W wyniku preselekcji do finału Konkursu dopuszczonych zostanie 26 - 30 filmów.
2. Zgłaszający zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu pocztą elektroniczną co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Lista filmów uczestniczących w Konkursie umieszczona zostanie na stronie www.edukino.pl do dnia 1 listopada 2021.
3. Oceny filmów konkursowych i wyboru laureatów dokona Jury w skład którego wejdzie 3 laureatów wcześniejszych edycji Konkursu Filmów Edukacyjnych EDUKINO i Dyrektor Festiwalu. (Nazwiska tegorocznych jurorów podane zostaną do 25 października 2021 r.)
4. Filmy dopuszczone do konkursu będą przedmiotem promocji na stronie www.edukino.pl i w mediach z wykorzystaniem fragmentów filmów i materiałów przesłanych w ramach zgłoszenia.
5. W ramach indywidualnej promocji twórca filmu proszony jest o umieszczenie trailer swojego filmu na youtube z informacją wd. wzoru:
„Tytuł filmu” Zgłoszenie EDUKINO 2021 .
6. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację trzyminutowego fragmentu filmu i/lub trailera, oraz przesłanych zdjęć i informacji o filmie, w tym zdjęć na stronie internetowej festiwalu i (ewentualnie) na stronach partnerów festiwalu, w oficjalnych drukach, w prasie i telewizji.
7. Producent zgłoszonego filmu wyraża zgodę na pięć (5) bezpłatnych projekcji w pokazach pofestiwalowych organizowanych w Polsce i za  granicą po zakończeniu Festiwalu. Dodatkowe pokazy wymagają osobnej pisemnej zgody producenta.
8. Zgłaszający film zagraniczny wyraża zgodę na nagranie na przysłanej kasecie polskiej wersji językowej celem przedstawienia filmu na publicznym pokazie.
NAGRODY
1. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Złoty Kopernik”
2. Jury Konkursu przyznaje Złotego Kopernika twórcom najlepszych filmów w siedmiu wybranych kategoriach.
3. Wystąpiliśmy do MKiDN o Nagrodę Ministra Kultury dla twórców7 filmów wskazanych przez Jury.
4. Podczas wszystkich pokazów festiwalowych przeprowadzony zostanie plebiscyt publiczności. Nagrodę Publiczności otrzyma film, który uzyska najwięcej głosów.
5. Instytucje kulturalne, sponsorzy oraz stowarzyszenia po konsultacji i za zgodą Dyrektora Festiwalu mogą przyznawać własne nagrody.
UWAGI KOŃCOWE
1. Zgłoszenie filmu do selekcji i udział w Konkursie Głównym są równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Festiwalu.

Ta strona może zbierać informacje w postaci plików cookies firm trzecich. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.